Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatkezelés jogalapja

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat jogalapja a 2011. évi CXII. törvény az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az
érintett (továbbiakban: Felhasználó) hozzájárulása.

Az adatkezelés célja

A PRETTO Design Bt. (továbbiakban: Adatkezelő) internetes értékesítési tevékenységével
kapcsolatban kezeli a Felhasználók személyes adatait a következő célokból:
– a Felhasználók megrendeléseinek teljesítése a mindkét fél által elfogadott Általános
Szerződési Feltételekben foglaltak szerint, így különösen
– a megrendelt termékek határidőben történő elkészítése és a megadott személyes
adatok alapján a pontos névre és címre történő kiszállítása
– a számviteli törvénynek és az általános forgalmi adóról szóló törvénynek megfelelő
számla kiállítása a Felhasználó személyes adatainak megadásával
– törvényi kötelezettségeknek való megfelelés
– a megadott elérhetőségeken marketing célokból hirdetés küldése, akár új termékek
megjelenéséről, termék ajánlásáról, árkedvezményekről, divat- és
stílustanácsadásról, blogokról vagy hírekről
– statisztikák készítése belső használatra

Az adatkezelő és adatfeldolgozó

Az adatkezelő neve: PRETTO Design Bt.
Az adatkezelő címe: 1173 Budapest, Pesti út 47. 4. emelet 18.
Az adatkezelő elérhetősége: www.pretto@prettocollection.com
Adatkezelő nyilvántartási száma:
Az adatfeldolgozó neve: Császár Imre László
Az adatfeldolgozó címe: 1173 Budapest, Pesti út 47. 4. emelet 18.
Az adatkezelés és adatfeldolgozás helye: 1173 Budapest, Pesti út 47. 4. emelet 18.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges személy még a PRETTO Design Bt. munkatársa.

Az adatfeldolgozó az adatkezeléssel összefüggésben a Felhasználó által megadott személyes
adatokat mind a könyvelő programban mind egy megrendelési listában iktatja, a megadott
személyes adatok feltüntetésével (a törvényi előírások szerinti minimális adattartalommal)
számlát állít ki, valamint azokat a termékek kiszállítása érdekében átadja a kiszállítással
kapcsolatban megbízott futárnak. Az adatfeldolgozó esetenként a Felhasználónak a
megadott elérhetőségére marketing üzeneteket küldhet és adatait (különösen név és lakcím)
statisztikai célokra – de csak belső használatra – felhasználhatja.
Az adatkezelő és adatfeldolgozó a Felhasználó adatait harmadik személynek nem adhatja ki,
kivéve Hatóságoknak (a törvényi előírásoknak való megfelelés és kötelezettségszegés
elkerülése érdekében) vagy követeléskezelő- és/vagy behajtó cégeknek (amennyiben a
Felhasználónak Adatkezelő felé szerződésből eredő tartozása áll fenn és azt az Adatkezelő
harmadik felszólítása ellenére sem teljesítette).

Az érintettek köre

Az érinett a Felhasználó, aki az Általános Szerződési Feltételekben szereplő módon vagy
egyéb csatornán keresztül megrendelést ad le.
Érintettnek minősül az a személy is, aki a PRETTO Design Bt. egyéb internetes felületein
keresztül (Facebook, Instagramm) a megjelentetett termékeket, eseményeket, blogokat,
videókat és képeket like-ol, követ, megoszt vagy megjegyzéssel lát el. E tevékenységek során
a nyilvánosan hozzáférhető adatai harmadik személy részére is elérhetőek. E tevékenységek
után a PRETTO Design Bt. semmilyen felelőséget nem vállal!

Az érintettekre vonatkozó adatok leírása

Az Adatkezelő a Felhasználótól a megrendelés során az alábbi személyes adatokat kéri be:
– családi és keresztnév
– lakcím (ország, irányítószám, város, utca, házszám, épület, emelet, ajtó)
– szállítási cím
– szállítási név
– számlázási név
– számlázási cím
– a Felhasználó e-mail címe
– a Felhasználó telefon száma (elsődlegesen a kiszállítás érdekében)
Az Adatkezelő nem kér információt az életkorra, származásra, családi állapotra és vallásra
vonatkozóan, azonban a Felhasználó által internetes felületeken keresztül (pl.: Facebook,
Instagram) nyilvánosan elérhetővé tett egyéb adatairól tájékozódhat, azokat statisztikai
célokból (belső használatra) felhasználhatja.

Ezeken felül az Adatkezelő a Felhasználó pénzügyi teljesítése során tudomást szerezhet a
Felhasználó bankszámlaszámáról, melyről harmadik félnek (kivéve Hatóságoknak törvényi
előírások miatt) tájékoztatást nem adhat.

Az adatok forrása

A Felhasználó adatait a megrendelés során (az Általános Szerződési Feltételekben leírtak
szerint vagy egyéb csatornán keresztül – személyesen vagy telefonon – ) kapjuk meg, illetve
statisztikai célok érdekében (kizárólag belső használatra) internetes felületeken keresztül
(pl.: Facebook, Instagram) a Felhasználó által nyilvánosan elérhetővé tett egyéb adatait
ismerhetjük meg.

Az adatok kezelésének időtartama
Az Adatkezelő a Felhasználó adatait a számviteli törvény betartása érdekében 8 évig őrzi
meg.

A továbbított adatok fajtái, címzettjei és jogalapjai
Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó a Felhasználó adatait a következő harmadik személyeknek
adhatja át:
– a Felhasználó által adott megrendelés teljesítéséhez szükséges kiszállítással
megbízott futárnak
Jogalapja: a Felhasználó Általános Szerződési Feltételek-nek való elfogadása
Továbbított adatok: minden a megrendelés során megadott adat
– Hatóságoknak (a törvényi előírásoknak való megfelelés és kötelezettségszegés
elkerülése érdekében)
Jogalapja: törvényi előírások
Továbbított adatok: a Hatóságok által kért összes adat
– követeléskezelő- és/vagy behajtó cégeknek (amennyiben a Felhasználónak
Adatkezelő felé szerződésből eredő tartozása áll fenn és azt az Adatkezelő harmadik
felszólítása ellenére sem teljesítette)
Jogalapja: a Polgári törvénykönyvről szóló törvény
Továbbított adatok: minden a megrendelés során megadott adat

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Az adatfeldolgozás történhet elektronikusan (pl.: könyvelés) vagy papír alapon (pl.:
számlázás) is.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

A Felhasználó a megrendelésének leadásával egyszerre nyilatkozik arról, hogy jelen
Adatvédelmi Nyilatkozatot megismerte, elfogadja és kifejezetten hozzájárulását adja az
általa megadott személyes adatainak kezeléséhez.

A Felhasználó jogai

A Felhasználó kérheti
– a személyes adatai kezeléséről való tájékoztatást (Az adatkezelés minden esetben a
jelen Nyilatkozatban szereplő módon történik.)
– személyes adatainak helyesbítését
– személyes adatai törlését (Az Adatkezelő a számviteli törvénynek való megfelelés
érdekében a Felhasználó nevét és címét, a számlázási nevet és címet, valamint a
szállítási nevet és címet nem törli, azt 8 évig megőrzi.)
A Felhasználó fent felsorolt jogait a pretto@prettocollection.com e-mail címre küldött
elektronikus levél vagy a 1173 Budapest, Pesti út 47. 4. emelet 18.-ra címzett postai levél
útján gyakorolhatja.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 10 napon belül postai levél formájában
megadja a választ.

Amennyiben a Felhasználó nem elégedett az Adatkezelő válaszával, úgy a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/c; Tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat, vagy a
személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti.